Remigiusz Wysocki

Życiorys i działalność Księdza Remigiusza Wysockiego

Ksiądz Remigiusz Wysocki urodził się 20 września 1936 r. we wsi Borki woj. Siedleckie nad Świdrem. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął nauczanie w Szkole Średniej - Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Gdańsku (blisko Stoczni Gdańskiej i Pomnika Stoczniowców). Po dwóch latach uczęszczania do w/w LO został usunięty ze szkoły przez dyrekcję, dlatego, że należał do Małego Seminarium Jezuickiego. Przeniósł do Liceum Ogólnego we Wrzeszczu, w którym ukończył szkołę średnią.

W latach 1952-1954 odbyt Nowicjat Jezuicki w Kaliszu. W roku 1956 przebywał w Poznaniu, będąc świadkiem wypadków, jakie miały miejsce w tym pamiętnym roku. W latach 1956-1958 studiował filozofię w Kolegium Jezuickim w Krakowie. Studia teologiczne odbywał w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61 i otrzymał święcenia kapłańskie 5 sierpnia 1962 r. Do 1979 r. przebywał w Warszawie, pracując z młodzieżą.

Od września 1979 r. rozpoczął pracę w Piotrkowie Trybunalskim w Kościele O.O. Jezuitów. Pobyt w tym historycznym mieście naznaczony był wzniosłymi wydarzeniami związanymi z wielkimi przemianami społecznymi i politycznymi zapoczątkowanymi przez strajki robotników i rodzącą się "Solidarność". Od początku tworzenia się struktur NSZZ "Solidarność" pomaga Związkowi, udzielając rad. Udostępnia pomieszczenia w kościele, udziela pomocy technicznej, wspiera moralnie i duchowo założycieli struktur Związku. Odprawia liczne Msze Św. w intencji NSZZ "Solidarność", z okazji poświęcenia sztandarów związkowych, rocznic narodowych, itp.

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizuje w kościele Duszpasterstwo Ludzi Pracy i każdego miesiąca dnia trzynastego odprawia Msze Św. za Ojczyznę wspólnie z zaproszonymi kapłanami, m.in. ks. S. Małkowskim, ks. J. Umińskim, i O.O. Czumą oraz Miecznikowskim. Po mszy udostępnia pomieszczenia w podziemiach kościoła dla spotkaniach dyskusyjnych i szkoleniowych, prowadzonych przez działaczy NSZZ "Solidarność" szczebla krajowego. Swą postawą i zaangażowaniem przyczynia się do masowego udziału wiernych w tych nabożeństwach. Działalność lat 80-tych tworzy podwaliny do odbudowania struktur NSZZ "Solidarność"

W okresie stanu wojennego występuje w obronie ludzi aresztowanych i internowanych, ludzi niewinnie skrzywdzonych i skazywanych przez sądy. Przechowuje sztandary Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" przed konfiskatą Junty Wojskowej. Wszystkich wspiera duchowo i materialnie. Ze strony sprawujących władzę był inwigilowany i wzywany na przesłuchania przez SB. W kościele są wybijane szyby w oknach. Kościół, w którym jest przełożonym staje się punktem, w którym codziennie trwają modlitwy w intencji odnalezienia ciała zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki. W rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego w kościele tym zostaje wmurowana tablica pamiątkowa ufundowana przez Piotrkowską Solidarność.

Ksiądz Remigiusz Wysocki jest obecnie proboszczem parafii Świętego Alberta w Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki Jego wielkiemu zaangażowaniu, wybudował Kościół, w którym w dalszym ciągu członkowie Solidarności mogą liczyć na wsparcie duchowe. Podczas Konsekracji Kościoła Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek nadał Ks. R. Wysockiemu tytuł Kanonika.

Ksiądz R. Wysocki uczestniczy we wszystkich uroczystościach organizowanych przez nasz Związek oraz Walnych Zebraniach Delegatów naszego regionu. Podczas ostatniego XV WZDR powiedział m.in: "Polska jest jedna i o tym musimy pamiętać. Tylko w jedności możemy coś zdziałać. W ojczyźnie naszej powinniśmy unikać zwycięstw, które rodzą się z nienawiści, gdyż one zawsze oznaczają klęskę. Musimy postępować zgodnie z sumieniem, wtaszcza teraz, gdy Polska przezywa kryzys ustrojowy, społeczno-gospodarczy i najgorszy kryzys moralny" " Solidarność jest ogniskiem, które dziś ledwie co się żarzy, ale jeszcze da się je rozdmuchać w wielki ogień, który rozpali serca Polaków ".

Ks. Remigiusz Wysocki przez całe swoje życie prowadzi działalność charytatywną dla dzieci biednych rodzin, wielodzietnych. Dzieci z rodzin patologicznych dzięki Jego pracy wyrastają na pełnowartościowych polskich katolików. Jest oddany dla młodzieży. Swój pobyt i prace duszpasterską ze światem pracy uważa za piękne chwile, chociaż czasem dramatyczne. Dzięki zaangażowaniu ks. Remigiusza miasto Piotrków Trybunalski nie zaniedbało chwili historycznej, włączając się w dzieło przemiany myślenia i ukochania Ojczyzny. Obecnie także dodaje nam otuchy i wierzy w to, ze ideały Solidarności zwyciężą.

Zasłużony dla Solidarności

Napisano: 2010-02-27 10:03:05
wyświetleń: 2463